Image placeholder

BİOKİMYƏVİ ANALEZLƏR

Seroplazmin.
Zn.
Cu.
Antistreptolizin-O ARHİTECT.
C - reaktiv zülal ARCHİTECT.
Revmatoid factor ARCHİTECT.
Listeria monocytogenez İFA.
Ümumi zülal.
Ümumi zülal, albumin, qlobulin.
Zülal 24 saatlıq sidikdə.
Mikroalbuminin sidikdə təyini.
Protein elektroforezi.
Ümumi bilirubin.
Bilirubinin fraksiyaları ( ümumi, birləşmiş, sərbəst).
Bilirubin sidikdə.
Urobilinogen sidikdə.
Laktatdehidrogenaza (LDH).
Aspartataminotransferaza (AST).
Alaninaminotransferaza (ALT).
Qammaqlutamiltransferaza (QQT).
Qələvi fosfataza (ALP).
Ümumi turş fosfataza.
Turş fosfatazanın prostatik fraksiyası.
Turş fosfatazanın qeyri-prostatik fraksiyası.
Qlükoza ekspres.
Qlükoza venoz qanda.
Qlükoza sidikdə.
Ketonlar sidikdə.
Şəkər yükləməsi.
Kreatinin qanda.
Kreatinin 24 saatlıq sidikdə.
Kreatinin klirensi.
Kreatinkinaza.
Kreatinkinazanın MB fraksiyası.
Qalıq azot.
Sidik cövhəri qanda.
Sidik cövhəri 24 saatlıq sidikdə.
Sidik turşusu qanda.
Sidik turşusu 24 saatlıq sidikdə.
Bun.
Xolesterin.
Ümumi lipidlər.
Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər (HDL).
Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (LDL).
Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (VLDL).
Triqliseridlər.
Amilaza qanda.
Amilaza sidikdə.
Pankreatik amilaza qanda.
Pankreatik amilaza sidikdə.
Lipaza.
Na, K, Cl qanda.
Kalsium (Ca) qanda.
Kalsium 24 saatlıq sidikdə.
Maqnezium (Mg) qanda.
Maqnezium 24 saatlıq sidikdə.
Fosfor (P) qanda.
Fosfor (P) 24 saatlıq sidikdə.
Seruloplazmin.
Dəmir (Fe) qanda.
Zərdabın dəmir bağlayıcı qabiliyyıti (UİBC).
Antistreptolizin - O.
C- reaktiv zülal.
Revmatoid faktor.
Histoloji analiz.
İonizə olunmuş Ca.
Laktik asid.
REÜ.
Litium.
BNP.
Siklosporin.
Aminositlər qanda.
Aminositlər sidikdə.
Valproic asit.
Anti Fosfolipid (AFS) - Ig G.
Anti Fosfolipid (AFS) - Ig M.
Transglutaminaz İg A.
Transglutaminaz İg G.
Q-6 FD