Image placeholder

KOAQLARAMMA

Laxtalanma vaxtı.
Qanaxma vaxtı.
Protrombin indeksi (İNR).
APTZ (aktivləşmiş parsial tromboplastin zamanı).
Fibrinogen.
D-Dimer (tromb əmələgəlmə və fibrinolizis markeri).
Trambin vaxti.
Faktor II (Protrombin Gen) Mutasyonu.
Faktor V Leiden Mutasyonu.