Диета дружбы
Новые шаблоны для джумла
Biokimyəvi analezlər
27
Yan

Biokimyəvi analizlər

Post in Uncategorised
by Super User
Seroplazmin
Zn
Cu
Antistreptolizin-O ARHİTECT
C- reaktiv zülal  ARCHİTECT
Revmatoid factor ARCHİTECT
Listeria monocytogenez İFA
Ümumi zülal
Ümumi zülal, albumin, qlobulin
Zülal 24 saatlıq sidikdə
Mikroalbuminin sidikdə təyini
Protein elektroforezi
Ümumi bilirubin
Bilirubinin fraksiyaları ( ümumi, birləşmiş, sərbəst)
Bilirubin sidikdə
Urobilinogen sidikdə
Laktatdehidrogenaza (LDH)
Aspartataminotransferaza (AST)
Alaninaminotransferaza (ALT)
Qammaqlutamiltransferaza (QQT)
Qələvi fosfataza (ALP)
Ümumi turş fosfataza
Turş fosfatazanın prostatik fraksiyası
Turş fosfatazanın qeyri-prostatik fraksiyası
Qlükoza ekspres
Qlükoza venoz qanda
Qlükoza sidikdə
Ketonlar sidikdə
Şəkər yükləməsi
Kreatinin qanda
Kreatinin 24 saatlıq sidikdə
Kreatinin klirensi
Kreatinkinaza
Kreatinkinazanın MB fraksiyası
Qalıq azot
Sidik cövhəri qanda
Sidik cövhəri 24 saatlıq sidikdə
Sidik turşusu qanda
Sidik turşusu 24 saatlıq sidikdə
Bun
Xolesterin
Ümumi lipidlər
Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər (HDL)
Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (LDL)
Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (VLDL)
Triqliseridlər
Amilaza qanda
Amilaza sidikdə
Pankreatik amilaza qanda
Pankreatik amilaza sidikdə
Lipaza
Na, K, Cl qanda
Kalsium (Ca) qanda
Kalsium 24 saatlıq sidikdə
Maqnezium (Mg) qanda
Maqnezium 24 saatlıq sidikdə
Fosfor (P) qanda
Fosfor (P) 24 saatlıq sidikdə
Seruloplazmin
Dəmir (Fe) qanda
Zərdabın dəmir bağlayıcı qabiliyyıti (UİBC)
Antistreptolizin - O
C- reaktiv zülal
Revmatoid faktor
Histoloji analiz
İonizə olunmuş Ca
Laktik asid
REÜ
Litium
BNP
Siklosporin
Aminositlər qanda
Aminositlər sidikdə
Valproic asit
Anti Fosfolipid (AFS) - Ig G
Anti Fosfolipid (AFS) - Ig M
Transglutaminaz İg A
Transglutaminaz İg G
Q-6 FD